Privacy policy

Back to main page


This section is not translated into English yet. Thank you for understanding.


Správce osobních údajů

Sehraní, z. s.
IČO: 078 35 086
se sídlem Ještědská 37, 460 08 Liberec
zapsaný v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 12109
e-mail: info@horobrani.cz
tel.: +420 732 554 361

V souvislosti s poskytováním služby Horobraní náš spolek v pozici správce osobních údajů zpracovává (tj. zejména shromažďuje, ukládá a užívá) v níže uvedeném rozsahu osobní údaje uživatelů, a to vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů poskytují uživatelům Horobraní ucelenou představu o způsobech, jakými dochází ze strany našeho spolku ke zpracování osobních údajů, stejně jako o právech uživatelů jakožto subjektů osobních údajů. Uvedené zásady naplňují podmínky informační povinnosti dle čl. 13 GDPR.

Základní pravidla zpracování

Osobní údaje uživatelů jsou:

 • zpracovávány vždy korektně a zákonným a transparentním způsobem,
 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • přesné a v případě potřeby aktualizované,
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné ve vztahu k relevantnímu účelu zpracování,
 • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů.

Právní základ zpracování

Právními základy zpracování osobních údajů uživatelů ze strany našeho spolku jsou:

 • uzavření a plnění smlouvy o užívání aplikace Horobraní,
 • plnění právních povinností našeho spolku stanovené právními předpisy,
 • případný oprávněný zájem spolku,
 • souhlas uživatele jako subjektu údajů.

Uživateli je vždy sděleno, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, a zda má uživatel povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by mělo případné neposkytnutí těchto údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s výše popsanými právními základy zpracování zpracovává náš spolek následující osobní údaje uživatelů:

 • jméno, přezdívka, případně příjmení
 • rok narození
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu v případě platby ročního příspěvku
 • GPS souřadnice a související technická data, přičemž bude docházet ke sdílení GPS souřadnic při zápisu navštívení vrcholu s ostatními uživateli v rámci soutěže a koncepce žebříčku
 • IP adresy

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k řádném poskytování služby Horobraní a bez jejich poskytnutí není možné službu Horobraní využívat v plném rozsahu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla na základě souhlasu subjektů údajů.

 • další informace týkající se uživatele či třetích osob, jež jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb Horobraní ze strany našeho spolku nebo dobrovolně poskytnuté uživatelem

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě právních titulů souvisejících s povahou osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů uživatelů je poskytování služeb Horobraní, dle smlouvy uzavřené mezi uživatelem a naším spolkem, které zahrnují především užívání aplikace Horobraní, užívání rozšířených nastavení webové stránky Horobraní (žebříčky, statistiky, fotografie apod.).

Příjemci osobních údajů

Náš spolek jakožto správce osobních údajů zpřístupňuje osobní údaje pouze:

 • svým členům podílejícím se na správě aplikace a služby Horobraní,
 • v omezené míře ostatním uživatelům Horobraní v rámci soutěží a statistik,
 • zpracovatelům osobních údajů, jež jsou ve smluvním vztahu s naším spolkem (např. IT služby, hosting apod.),
 • v odůvodněných případech i jiným správcům za současného respektování právních předpisů,
 • orgánům veřejné moci v případech stanovených zákonem,
 • dalším příjemcům, je-li takové zpřístupnění v souladu s potřebami a pokyny uživatele.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování služby Horobraní a po jejím skončení (smazání účtu a odinstalování aplikace) bude s osobními údaji uživatele naloženo dle platné právní úpravy, přičemž je náš spolek oprávněn osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu tří let od skončení smlouvy v souvislosti s ochranou případných nároků našeho spolku.

Práva subjektu údajů

Uživatel jakožto subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů ze strany našeho spolku práva přiznaná právními předpisy. Jedná se o:

 • Právo na přístup k osobním údajů. Uživatel je oprávněn od našeho spolku získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má též právo, aby náš spolek jakožto správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoliv doplnit.
 • Právo na výmaz. Na základě žádosti uživatele a za splnění podmínek dle GDPR je náš spolek povinen vymazat a zlikvidovat osobní údaje, které k žádajícímu uživateli zpracovává.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případech určených právními předpisy má uživatel právo, aby náš spolek omezil zpracování jeho osobních údajů. Navíc má uživatel právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel je oprávněn získat od našeho spolku osobní údaje, které nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto osobní údaje může uživatel následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je náš spolek s jiným správcem předal.

Bude-li uživatel jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným naším spolkem, může podat stížnost buď přímo k našim rukám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech uživatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (http://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Back to main page